INFO@DOMUST.nl
Tel: 085 - 401 50 66

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BG Vastgoed B.V. (Handelsnaam Domust investments)

Lees deze algemene voorwaarden van BG Vastgoed B.V. aandachtig door voordat u gebruik maakt van de aangeboden diensten van BG Vastgoed B.V. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit:
  1. BG Vastgoed B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 86108565, ook bekend onder handelsnaam Domust Investments.
  2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met BG Vastgoed B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Partijen: BG Vastgoed B.V. en de opdrachtgever gezamenlijk.
  4. Overeenkomst: iedere tussen BG Vastgoed B.V. en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarmee BG Vastgoed B.V. zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
  5. Diensten; de in het kader van de overeenkomst door of namens BG Vastgoed B.V. ten behoeve van de opdrachtgever te verlenen dienst, bestaande uit de bemiddeling bij aan- en verkoop van vastgoed, het doen van een passend aanbod voor de aan- en verkoop van vastgoed en de verdere aan- en verkoopbegeleiding.
  6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie als e-mail.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BG Vastgoed B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook aangeduid, welke uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
 3. BG Vastgoed B.V behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen te maken aan deze algemene voorwaarden.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. BG Vastgoed B.V. doet de opdrachtgever een algemeen aanbod met betrekking tot de Diensten. Het algemeen aanbod bevat onder andere een algemene omschrijving van de onroerende zaak, het honorarium voor de dienstverlening van BG Vastgoed B.V. en de overige condities waaronder de dienstverlening wordt verricht.
 2. Na kennisneming van het algemene aanbod door de opdrachtgever, biedt BG Vastgoed B.V. de opdrachtgever de gelegenheid een passend aanbod te ontvangen. Dat passend aanbod bevat een specifieke omschrijving van de onroerende zaak, de overeengekomen prijs en eventuele bemiddelingsvergoeding.
 3. Elk aanbod van BG Vastgoed B.V. is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 4. Tenzij in het aanbod anders is vermeld, heeft de aanbiedingen als bedoeld in lid 1 en 2 een geldigheidsduur van 42 dagen.
 5. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van BG Vastgoed B.V. dat is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Voorts kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan een aanbod van BG Vastgoed B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 6. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 3, tot stand doordat een door BG Vastgoed B.V. gedaan algemeen aanbod schriftelijk wordt bevestigd.
 7. Indien de opdrachtgever de overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 4 Verplichtingen van BG Vastgoed B.V.

 1. BG Vastgoed B.V. voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit, waarbij zij de belangen van de opdrachtgever behartigt.
 2. Voor zover de aard of strekking van de betreffende verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt BG Vastgoed B.V. zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatverbintenis is in elk geval sprake bij adviesdiensten en bemiddelingsdiensten.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BG Vastgoed B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, op de daartoe tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen wijze.
 2. Wijzigingen in gegevens van de opdrachtgever die zich na totstandkoming van de overeenkomst voordoen, dienen zo spoedig mogelijk aan BG Vastgoed B.V. te worden doorgegeven.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan BG Vastgoed B.V. verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens. BG Vastgoed B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever aan haar beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige gegevens. BG Vastgoed B.V. is voorts nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gegevens niet, niet op de juiste wijze of niet tijdig aan haar zijn verstrekt.
 4. Door totstandkoming van de overeenkomst machtigt de opdrachtgever BG Vastgoed B.V., binnen het kader van hetgeen ter zake is overeengekomen, alle handelingen te verrichten die dienstbaar kunnen zijn aan het realiseren van de tussen partijen gemaakte afspraken.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BG Vastgoed B.V. onderhandelingen te voeren en/of een koopovereenkomst tot stand te brengen ten aanzien van de onroerende zaak dat onderwerp is van het passend aanbod genoemd in artikel 3 lid 3.

Artikel 6 Duur en vervulling van de opdracht

 1. De overeenkomst eindigt door volbrenging daarvan, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst).
 2. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen geldt voor het volbrengen van de opdracht het volgende. BG Vastgoed B.V. heeft haar opdracht vervuld, zodra de afgesproken prestatie is geleverd. Bij een opdracht tot bemiddeling tot aankoop is de opdracht vervuld als de koopovereenkomst door de opdrachtgever en verkoper is ondertekend.
 3. In aanvulling op het gestelde in lid 2 is de opdracht ook vervuld als binnen 12 maanden na totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht doch zonder de bemiddeling door BG Vastgoed B.V. een koopovereenkomst tussen de opdrachtgever en de verkoper tot stand van de onroerende zaak waarop het passend aanbod, genoemd in artikel 3 lid 3 ziet.
 4. Bij koopovereenkomsten waarin opschortende of ontbindende voorwaarden staan (de wettelijke bedenktijd daaronder begrepen), is de opdracht pas vervuld als de opschortende voorwaarden zijn vervuld en partijen geen beroep meer kunnen doen op een ontbindende voorwaarde.

Artikel 7 Loon en facturering

 1. Alle door BG Vastgoed B.V. vermelde en door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw.
 2. Het loon kan worden berekend als een percentage van de koopsom, een vast totaalbedrag of een uurloon. In het algemene aanbod wordt benoemd hoe het loon wordt berekend. Het loon is verschuldigd bij het vervullen van de opdracht.
 3. BG Vastgoed B.V. is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van c.q. een voorschot op haar honorarium te verlangen. BG Vastgoed B.V. is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens BG Vastgoed B.V.
 4. Betalingen aan BG Vastgoed B.V. dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels overboeking, binnen 7 dagen na factuurdatum, op de op de factuur door BG Vastgoed B.V. voorgeschreven wijze.
 5. Factuur wordt verstuurd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bij het tekenen van de koopovereenkomst.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige)surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin wordt in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend in geval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst en ook na afloop daarvan strikte geheimhouding betrachten omtrent alle gegevens waarvan partijen over en weer kennis hebben genomen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarvan partijen het vertrouwelijke karakter kennen of behoren te kennen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. BG Vastgoed B.V. is nimmer partij bij eventuele koopovereenkomsten tussen de opdrachtgever en een verkoper, niet anders dan bemiddelende partij. De opdrachtgever gaat een overeenkomst met een verkoper voor eigen rekening en risico aan. BG Vastgoed B.V. is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten.
 2. BG Vastgoed B.V. gaat bij de uitvoering van de diensten steeds uit van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens. BG Vastgoed B.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect ontstaan als gevolg van door de opdrachtgever aan BG Vastgoed B.V. beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel als gevolg van door de opdrachtgever niet tijdig aangeleverde gegevens.
 3. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het onderzoek naar de bouwkundige en juridische staat van de onroerende zaak en het al dan niet uitvoeren van een bouwkundige inspectie. BG Vastgoed B.V. beveelt te allen tijde aan een dergelijke inspectie te laten uitvoeren. BG Vastgoed B.V. draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct of indirect voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever zijn onderzoeksplicht en/of de uitvoering van een bouwkundige inspectie achterwege heeft gelaten dan wel dat het onderzoek en/of een uitgevoerde bouwkundige inspectie onjuist of onvolledig is.
 4. BG Vastgoed B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van BG Vastgoed B.V. is, behoudens opzet en bewuste roekloosheid, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans zal de aansprakelijkheid van BG Vastgoed B.V. nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het betreffende schadegeval daadwerkelijk wordt uitgekeerd krachtens de door BG Vastgoed B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele eigen risico van BG Vastgoed B.V. dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door of namens BG Vastgoed B.V. binnen vijf werkdagen na constatering, althans binnen vijf werkdagen na het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan BG Vastgoed B.V. schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van BG Vastgoed B.V. en BG Vastgoed B.V. niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de opdrachtgever ter zake geleden schade.
 7. De opdrachtgever vrijwaart BG Vastgoed B.V. van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan BG Vastgoed B.V. toerekenbaar is.
 8. BG Vastgoed B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor het publiceren van verkeerde informatie. BG Vastgoed stelt haar informatie met zorg samen op basis van de informatie van verkoper en speelt deze door naar koper. Daarbij wordt verwacht dat koper zelf controle uitvoert naar genoemde kengetallen en een eigen onderzoek doet naar prijsstellingen in de markt. Danwel op de hoogte is van nationale en lokale wetgeving die mogelijk van invloed zijn op de prijsstelingen en kengetallen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 1. Op deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst van BG Vastgoed B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van BG Vastgoed B.V. is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot, of verband houdende met, dan wel voortvloeiend uit de met BG Vastgoed B.V. gesloten overeenkomsten, tenzij BG Vastgoed B.V. er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen.